درباره سامانه تایید اصالت گواهینامه های صادر شده

این سامانه به منظور تائید اصالت گواهی نامه های صادر شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طراحی شده است.
مشتریان می توانند با وارد نمودن شماره گواهی نامه و هولوگرام، تصویر اصل گواهی نامه های صادره شده را مشاهده نمایند.

سامانه تایید اصالت گواهینامه های صادر شده